JavaScript dla każdego
//  wróć   główna   dalej  //

Obiekt Math

Math PI round()

W JavaScript dostępny jest obiekt Math, który udostępnia podstawowe funkcje matematyczne. Metody zwracają wartości zależne od podanego argumentu, albo też stałe matematyczne. Oto ogólne zasady używania tego obiektu:

x=Math.round(3,14);

Powyższy przykład zaokrągli liczbę znajdującą się w nawiasie do najbliższej całkowitej wartości (do dołu). Zmienna przyjmie wartość 3.

Inną możliwością jest zwracanie pewnych stałych matematycznych. Ich wartość jest niezależna, nie przesyła się jakichkolwiek argumentów, dlatego w tym przypadku pomijamy nawiasy:

x=Math.PI;

Zmienna przyjmie wartość stałej pi, z dokładnością wielu miejsc po przecinku . Stałe są zwykle oznaczane przy pomocy dużych liter, co poprawia czytelność i sugeruje, że jest to właśnie stała i jej wartość nie będzie modyfikowana. Jest to dobra zasada i w swoich programach także ją stosuj, by stała się nawykiem.

Obiekt Math można także zagnieżdżać (jak każdy inny). Oznacza to, że argumentem jednej metody może być wartość zwrócona prze inny obiekt Math. Zatem pierwsza zmienna może być też wygenerowane w inny sposób. W tym przypadku zostanie zwrócona liczba pi. Potem zostanie ona zaokrąglona, a wynik podstawiony za zmienną. Rezultat identyczny:

x=Math.round(Math.PI);

Do góry